bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 2 december 2003.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 2 december 2003 kl 10.00.

Kl 13.00
- Utdelning av regionens jämställdhetspris 2003
- Information om patientnämndernas verksamhet
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer

  - Sivert Oxelbark (kd) om det jämförande arbetet mellan de olika sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen 423-2003 (utsänt) (Bordlagd RF 28/10 2003)

  - Hans-Carl Carlsson (kd) om att avgiftsbelägga besök hos distriktssköterskor 439-2003 (utsänt) (Bordlagd RF 28/10 2003)

  - Göran Larsson (mp) angående .Projekt sjukfrånvaro 2002. 481-2003 (utsänt)

  - Johnny Bröndt (m) om alternativa driftsformer inom sjukvården. 485-2003 (utsänt)

  - Ulla-Britt Hagström (kd) om sjukvården för personer med whiplashrelaterade skador 486-2003 (utsänt)

  - Karin Uggla (m) angående mammografi 489-2003 (utsänt)

  - Karin Engdahl (s) om att erbjuda porrfria hotellövernattningar för regionens anställda och förtroendevalda 490-2003 (utsänt)

  - Bertil Jonsson (m) om vad som gäller när överenskommelse ej kunnat träffas om vård 491-2003 (utsänt)

  - Karin Engdahl (s) om att erbjuda porrfria h o t e l l ö v e r n a t t n i n g a r för regionens anställda och förtroendevalda 490-2003 (utsänt)

  - Bertil Jonsson (m) om vad som gäller när överenskommelse ej kunnat träffas om vård 491-2003 (utsänt)

  - Sören Kviberg (v) angående ungdoms-/studentrabatter inom k o l l e k t i v t r a f i k e n 492-2003 (utsänt)
 8. Förslag till ändring av reglemente för patientnämnderna 408-2002 (utsänt)
 9. Moms och k o n k u r r e n s n e u t r a l i t e t inom tandvården samt justering av prislistan för vuxentandvård 2004 i Västra Götalandsregionen 404-2003, 475-2000 (utsänt)
 10. A k t i e k a p i t a l ö k n i n g med avsättning till överkursfond med avseende på kulturbolagen 479-2003 (utsänt)
 11. Förslag till arvoden för stödpersoner 16-2003 (utsänt)
 12. Annonsering av region f u l l m ä k t i g e s sammanträden 337-2003 (utsänt)
 13. En samlad natur- och k u l t u r a r v s o r g a n i s a t i o n R e g i o n m u s e u m Västra Götaland 258-2002 (utsänt)
 14. Överlåtelse av Forsviks I n d u s t r i m i n n e n till Västra Götalandsregionen 436-2003 (utsänt)
 15. Förslag till nya regler och stadgar för Regionens k u l t u r s t i p e n d i e r 438-2003 (utsänt)
 16. Reviderad förbundsordning och avtal för b e s t ä l l a r f ö r b u n d e t 4 S i Stenungsund 397-2002 (utsänt)
 17. Riktlinjer för kontokort och inköpskort i Västra Götalandsregionen 450-2003 (utsänt)
 18. Plan för hantering av extraordinära händelser ( k r i s l e d n i n g s n ä m n d ) 478-2003 (utsänt)
 19. Motion av Ole Borch m fl (mp) om de befarade läkemedelskostnaderna och läkarnas utbildning 185-2003 (utsänt)
 20. Motion av Ole Borch (mp) om cyklar på allmänna k o m m u n i k a t i o n e r 325-2003 (utsänt)
 21. Motion av Stefan Kristiansson m fl (mp) om införande av ett e r s ä t t n i n g s s y s t e m som stimulerar förebyggande vård och behandling och minskar läkemedelskostnaderna 188-2003 (utsänt)
 22. Motion av Göran Larsson m fl (mp) om sänkt arbetstid för regionens personal 234-2003 (utsänt)
 23. Motion av Rosie Rothstein (fp) om mångkultur i praktiken 182-2003 (utsänt)
 24. Motion av Monica Selin m fl (kd) om hälso- och sjukvården som r e g i o n u t v e c k l i n g s f a k t o r 194-2003 (utsänt)
 25. Ordförandeskap i beredningarna 408-2002 (utsänt)
 26. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)
 27. Anmälan av inkomna motioner 482-2003 (utsänt)
 28. Ev fortsättning interpellationer (ärende nr 7)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu